Saturday, March 22, 2008

BAB 1 - KEMUNCULAN TAMADUN AWAL DUNIA

BAB 1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL DUNIA

Soalan Objektif


1. Arkeologi ialah kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau melalui proses carigali.
Apakah maksud ekofak? (ms 2)

A Barang-barang logam seperti besi dan gangsa

B Tinggalan seperti sisa makanan,tulang dan tumbuhan

C Barang yang dicipta oleh manusia seperti pinggan mangkuk

D Tinggalan seperti struktur bangunan yang tidak dapat diubah

___________________________________________________________

2 Imhotep ialah saintis, ahli fizik, arkitek dan penasihat Firaun Djoser dalam kerajaan Mesir.
Apakah sumbangan utama beliau? (ms 21)

A Memperkenalkan kalendar pertama

B Membina sistem pengairan yang terbesar

C Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan

D Merancang pembinaan bandar-bandar besar

___________________________________________________________
3 Masyarakat tamadun ini percaya bahawa kuasa raja adalah mandat dari Tuhan dan raja-rajanya tidak perlu mendapatkan pengesahan politik.
Apakah tamadun yang boleh dikaitkan dengan pernyataan tersebut? (ms 31)

A Tamadun Mesopotamia

B Tamadun Hwang Ho

C Tamadun Mesir

D Tamadun Indus

___________________________________________________________

4 Dalam bahasa Yunani, “Mesopotamia” bermakna “Tanah di antara dua sungai”.

Apakah nama dua sungai tersebut? (ms 10)

I Sungai Nil

II Sungai Indus

III Sungai Tigris

IV Sungai Euphrates

A I dan II

B I dan III

C III dan IV

D I dan IV

___________________________________________________________

5 Salah satu ciri tamadun awal ialah kewujudan sistem tulisan. Antara berikut, yang manakah bentuk tulisan tamadun awal. ( ms 8 )

I Hieroglif

II Ideogram

III Cuneiform

IV Papyrus

A I, II, dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV


************************************************************************
Soalan Struktur

1 Tamadun Hwang Ho muncul daripada kesuburan tanah yang terdapat di sekitar sungai Hwang Ho atau sungai Kuning. ( ms 29-33)

a. Apakah nama tapak petempatan awal penduduk Hwang Ho?

i. .............................................................................
(1 markah )


b. Berikan tiga aktiviti penduduk kawasan Hwang Ho?

i. ..............................................................................

ii. .............................................................................

iii. ............................................................................
( 3 markah )


c. Nyatakan kepentingan kalendar kepada masyarakat Tamadun Hwang Ho?


i. ..............................................................................

ii. ..............................................................................

( 2 markah )


d. Bagaimanakah pembesar-pembesar membalas budi raja-raja Dinasti Chou?


i. ..............................................................................

ii. ..............................................................................

iii...............................................................................

( 3 markah )


e. Pada pendapat anda mengapakah karya Sun Tzu iaitu “The Art of War” popular sehingga hari ini?


i. ...........................................................................

( 1 markah )


[ 10 Markah ]

_________________________________________________________

2 Tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus dan Hwang Ho menjadi asas peningkatan tamadun manusia. (ms15-34)

a. Mengapakah Kod Undang-undang Hamurabi dapat membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang lama?

i. ..............................................................................

ii. ..............................................................................

( 2 markah )


b. Berikan dua kesan penciptaan kertas oleh masyarakat tamadun Mesir.

i. ..............................................................................

ii. .............................................................................

( 2 markah )


c. Nyatakan ciri-ciri istimewa yang terdapat pada Mohenjo Daro dan Harappa dalam Tamadun Indus.

i. .............................................................................

ii. .............................................................................

iii..............................................................................

( 3 markah )


d. Mengapakah bidang astronomi menjadi penting bagi tamadun Mesir Purba, Hwang Ho dan Mesopotamia?

i. .............................................................................

ii. .............................................................................

iii..............................................................................

( 3 markah )

[ 10 Markah]

**********************************************************************

Soalan Esei

Soalan 1
a ) Raja Hamurabi telah menggubal Kod Undang-undang Hamurabi semasa memerintah Babylon. Huraikan ciri-ciri Kod Undang-undang Hammurabi. (ms 14)

( 6 markah )


b ) Jelaskan peranan Firaun dalam masyarakat Mesir Purba.

(10 markah)


c ) Nyatakan peranan pendeta dalam sistem pemerintahan tamadun Indus.

(4 markah)


Soalan 2

Pembentukan tamadun awal manusia bermula apabila petempatan kekal berkembang secara evolusi kepada perkampungan, bandar dan seterusnya menjadi sebuah negara kota.

a ) Terangkan ciri-ciri negara kota yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia.
(ms 11-24)

( 8 markah )


b ) Jelaskan struktur susun atur pembinaan bandar terancang dalam tamadun Indus.

( 8 markah )


c ) Pada pandangan anda, bagaimanakah kawasan yang boleh dijadikan petempatan awal masyarakat tamadun awal?

( 4 markah )
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Peraturan Pemarkahan


Objektif

1 B
2 C
3 B
4 C
5 A
________________________________________________________

Struktur


1
a ) Apakah nama tapak petempatan awal penduduk Hwang Ho?

F1 Tapak Banpo

Mana-mana 1 x 1m

[1M]

b ) Berikan tiga aktiviti penduduk kawasan Hwang Ho?

F1 pertanian
F2 penternakan
F3 mengumpul hasil hutan
F4 memburu

Mana-mana 3 x 1m

[3M]

c ) Nyatakan kepentingan kalendar kepada masyarakat Tamadun Hwang Ho?


F1 menentukan musim menanam dan menuai
F2 menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan
F3 menentukan musim menuai

Mana-mana 2 x 1m

[2M]

d ) Bagaimanakah pembesar-pembesar membalas budi raja-raja Dinasti Chou?

F1 Berikrar taat setia kepada pemerintah
F2 Memberikan hadiah seperti kereta kuda, gangsa, senjata, hamba dan binatang
F3 Melindungi raja
F4 Memberikan bantuan tentera semasa perang

Mana-mana 3 x 1m

[3M]

e ) Pada pendapat anda mengapakah karya Sun Tzu iaitu “the Art of War” popular sehingga hari ini?

F1 membicarakan selok-belok perang
F2 cara-cara menangani musuh
F3 diaplikasi dalam urusan perniagaan

Mana-mana 1 x 1m

[1M]


_________________________________________________________

2

a ) Mengapakah Kod Undang-undang Hamurabi dapat membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang lama?

F1 Undang-undangnya berteraskan hak rakyat
F2 Hukumannya setimpal dengan kesalahan
F3 Undang-undang dapat mewujudkan perpaduan
F4 Dapat mengukuhkan sistem organisasi

Mana-mana 2 x 1m

[2 M]


b ) Berikan kepentingan penciptaan kertas oleh masyarakat tamadun Mesir.

F1 memudahkan penyimpanan rekod
F2 meninggalkan kebergantungan pada batu-batu
F3 menyimpan segala khazanah bangsa

Mana-mana 2 x 1m

[2M]


c ) Nyatakan ciri-ciri istimewa yang terdapat pada Mohenjo Daro dan Harappa dalam Tamadun Indus.

F1 sebuah bandar terancang
F2 susun atur yang sistematik
F3 perancangan bdar dibantu ilmu geometri
F4 disusun berasaskan blok-blok
F5 dipisahkan dengan satu jalan lurus dan bersambung
F6 mempunyai sistem kumbahan
F7 dihubungi sungai-sungai sebagai jalan perhubungan

Mana-mana 3 x 1m

[3M]


d ) Mengapakah bidang astronomi menjadi penting kepada ketiga-tiga tamadun tersebut ?

F1 penciptaan kalendar solar 12 bulan
F2 penggunaan jalan laut
F3 menentukan musim menanam
F4 menentukan musim menuai
F5 menentukan aktiviti harian

Mana-mana 3 x 1m

[3M]

[ 10 Markah]


_________________________________________________________

Esei

1a ) Ciri-ciri Kod Undang-undang Hammurabi…


F1 Undang-undang ini digubal Raja Hammurabi

H1a pemerintah kerajaan Babylon / raja kerajaan Mesopotamia

F2 Undang-undang ini berteraskan hak rakyat terhadap keadilan

H1a Mengikut kod ini hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan

H1b Tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat

C1a Sekiranya seseorang bangsawan mematahkan tulang bangsawan lain, tulangnya akan dipatahkan

C1b Sekiranya seseorang bangsawan mencederakan mata seseorang rakyat biasa, bangsawan itu akan didenda sebanyak 1 perak.

F3 Kod ini menjadi dasar perundangan Mesopotamia / mengandungi undang-undang masyarakat Mesopotamia

H3a undang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar

H3b rakyat dapat membaca undang-undang tersebut

C3a Kod ini mengandungi Kira-kira 282

F4 Dapat mengelakkan wujudnya permasaalahan dalam masyarakat pelbagai kaum

H4a Membantu tamadun Mesopotamia kekal dalam jangka masa yang panjang

C4a Dapat mewujudkan perpaduan

C4b Dapat mengukuhkan sistem organisasi

Mana-mana 15 x 1m


[Mak. 6m]

1b. Peranan Firaun dalam masyarakat Mesir Purba adalah…

F1 Firaun merupakan raja berkuasa mutlak

F2 dianggap suci

F3 jawatan Firaun diwarisi secara turun temurun

F4 pada zaman kerajaan lama, Firaun dianggap Tuhan Horus

H5 semasa pemerintahan dinasti ketiga dan keempat, Firaun

F6 digelar sebagai Raja Matahari

F7 dipercayai firaun ialah anak Tuhan Matahari, iaitu Amon Re

F8 Firaun merupakana ketua pendeta

F9 Pemilik tanah

F10 Ketua hakim

F11 Ketua pahlawan

Mana-mana 11 x 1m

[Mak. 10 m]
1c. Peranan pendeta ialah…

F1 kelas utama ialah pendeta

F2 bilangannya kecil

F3 para pendeta mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar

F4 Mengawal aktiviti masyarakat terutamanya melibatkan kegiatan keagamaan


F5 atas dasar agama, golongan bawahan memberi ketaatan kepada golongan pendeta


F6 menurut sejarawan tampuk pemerintah tamadun Indus dipegang oleh pendeta

Mana-mana 6 x 1m

[Mak. 4m]
_________________________________________________________

2a Ciri-ciri negara kota di Mesopotamia.

F1 negara kota terbahagi kepada kawasan utama

H1a iaitu pusat kota / tembok kota / luar kota / pelabuhan

F2 negara kota juga mempunyai kubu pertahanan

H2a dengan pelbagai bentuk pintu gerbang

H2b yang menjadi lambang kekayaan sesebuah kota

F3 binaan di dalam kota

H3a terdapat istana / rumah kediaman / rumah ibadat / rumah kedai / pasar


F4 mempunyai sistem jalan rayanya

H4a berkeadaan lurus dan lebar

F5 pusat sesebuah kota ialah rumah ibadat

H5a yang menjadi tumpuan anggota masyarakat

H5b ziggurat berfungis sebagai pusat ibadat selain pusat perdagangan dan penyimpanan
khazanah negara

F6 setiap kota mempunyai unit politik

H6a menjadikan negara kota sebagai sebuah kerajaan berdaulat

F7 Sebuah negara kota mempunyai agama sendiri

H7a Mesopotamia mengamalkan pemerintahan teokrasi

H7b Raja dianggap sebagai tuhan atau wakil tuhan

Mana-mana 17 x 1m

[Mak 10 m]

2b Ciri-ciri bandar yang terancang di Tamadun Indus ialah

F1 Bandarnya terbahagi dua bahagian yang dikelilingi tembok

F2 Bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan

F3 menempatkan bangunan pentadbiran

F4 tempat mandi awam untuk upacara ritual

F5 tempat pembersihan

F6 tempat penyimpanan hasil pertanian

F7 Bahagian kedua bandar merupakan kawasan perumahan

F8 Bandar-bandarnya terancang begitu rapi

F9 sudut susun atur yang sistematik

F10 perancangan bandarnya dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan

F11 serta sumbangan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba

F12 disusun berasaskan blok-blok berbentuk segi empat

F13 setiap blok dipisahkan dengan satu rangkaian jalan raya yang lurus yang bersambung
antara satu sama lain

F14 setiap bandar mempunyai sistem kumbahan terancang

F15 bandar-bandar ini juga dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan
perhubungan

Mana-mana 15 x 1m

[Mak. 10m]

2c Kawasan yang boleh dijadikan petempatan awal masyarakat tamadun awal

F1 Kawasan yang membolehkan manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitar

F2 Kawasan yang mudah untuk menjalankan kegiatan harian / kehidupan harian

F3 Berdekatan dengan sumber air / sungai / tasik / lembah sungai

F4 Kesuburan tanah

F5 Adanya kemudahan memperoleh makanan

F6 Terdapatnya kemudahan pengangkutan

F7 Terdapatnya kemudahan perhubungan

Mana-mana 7 x 1m

[Mak. 10m]

No comments: